अन्तिमं निदेशनम् (Last Presentation)

अस्मिन् सदसि मम अन्तिमं निदेशनं अद्य आसीत्। निदेशनं कृत्वा सायंकाले प्रिटोरीयानगरम् आगच्छम्।

२०१४-०८-२९ शुक्रवासरः (2014-08-29 Friday)

Advertisements