मतुप् प्रत्ययः (matup suffix)

डॉभट्टवर्येण सूचितं पठत् इति शतृ-प्रत्ययेन भवति तस्मात् सः अतु-अन्तः शब्दः नास्ति। तत् परं तेन सूचितं मतुप्-प्रत्ययस्य प्रयोगे मः इति वः अपि भवति।
मादुपधायाश्च मतोर्वो ऽयवादिभ्यः॥८।२।९॥  श्रीमान् बुद्धिमान् बलवान् धनवान् विद्यावान् किन्तु यवमान्।

२०१४-०८-२१ गुरुवासरः (2014-08-21 Thursday)

Advertisements