जित्वरः (Overcoming)

ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्॥६।१।७१॥ जि + क्वरप् = जि + वर = जि + तुक् + वर = जि + त् + वर -> जित्वरः। क्वरप् तिङ् नास्ति तस्मात् कृत् अस्ति पित् अस्ति च। जि ह्रस्वान्तः अस्ति। नश्वरः यतो हि नश् ह्रस्वान्तः नास्ति। तस्मात् एव विजित्य किन्तु आगम्य।

२०१४-०८-१९ मङ्गलवासरः (2014-08-19 Tuesday)

Advertisements