इडागमः इडभावः च (`i' insertion and not insertion)

आर्धधातुकस्येड् वलादे॥७।२।३५॥ खाद् + क्त = खाद् + इट् + क्त = खाद् + इ + त -> खादितः।
नेड् वशि कृति॥७।२।८॥ नश् + क्वरप् = नश् + वर -> नश्वरः। (http://avg-sanskrit.org/2013/01/18/)
तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च॥७।२।९॥ कृ + क्तिन्  = कृ + ति -> कृतिः।
अनुबन्धाः (इतसंज्ञक-वर्णाः) परिधानवत्। ते प्रत्ययस्य अवयवाः न भवन्ति। तेन क्त, क्तवतु, क्त्वा इत्यत्र त्, तवत्, त्व एव प्रत्ययाः। एषाम् आदिः तकारः वल्प्रत्याहारान्तर्गतः। अतः एते वलादयः। तस्मात् इडागमः।
व्यावहारिकं पाणिनीयम्, डॉ नरेन्द्रः, १९९९, संस्कृतकार्यालयः, श्रीअरविन्दाश्रमः, पुदुच्चेरी पृष्ठः ७७।

२०१४-०८-१८ सोमवासरः (2014-08-18 Monday)

Advertisements