गृहकर्मकरः (Domestic Worker)

अस्माकं गृहे वडोदरानगरे यः कर्मकरः अस्ति तस्य पुत्रः अद्य विदेशम् धनोपार्जनाय अगच्छत्। इदम् अस्ति गुर्जरराज्यम्। गृहकर्मकरस्य पुत्रः विदेशं गच्छति। कर्मकरः पुत्रं संयानस्थलं नयति। पुत्रं संयाने स्थापयति आशिर्वचनं ददाति। तत् परं गृहम् आगम्य पात्राणि क्षालयति गृहं मार्जयति च। इदम् अस्ति गुर्जरराज्यम्। अत्र ते कार्यं विहाय किमपि न जानन्ति।

२०१४-०८-१६ शनिवासरः (2014-08-16 Saturday)

Advertisements