गणसमूहौ (Two Groups)

धातुपाठे धातवः दशगणेषु विभक्ताः सन्ति। दशगणाः पुनः द्वौ गणसमूहयोः विभक्ताः सन्ति। एकः समूहः अस्ति – भ्वादिगणः (शप्) दिवादिगणः (श्यन्) तुदादिगणः (शः) चुरादिगणः (शप्)। अन्यः समूहः अस्ति – अदादिगणः (शप् लोपः) जुहोत्यादिगणः (शप् लुक्) स्वादिगणः (श्नुः) रुधादिगणः (श्नम्) तनादिगणः (उः) क्र्यादिगणः (श्ना)। कोष्ठके विकरणाः सन्ति। लुक् लोपः इति अर्थम् अस्ति विकरणः नास्ति इति (अदर्शनं लोपः)।
अनुबन्धविहाय प्रथमसमूहे सर्वे विकरणाः अत् अन्ताः सन्ति किन्तु द्वितीयसमूहे ते अनत् अन्ताः सन्ति। इति मया अस्मात् जालपत्रात् https://sites.google.com/site/samskritavyakaranam/home ज्ञातम्।

२०१४-०८-१४ गुरुवासरः (2014-08-14 Thursday)

Advertisements