क्षयणः (Harbour)

राजीववर्येण स्वकन्यायाः विवाहस्वागतसमारोहः अद्य सिडनीक्षयणे आयोजितः। समारोहस्थलात् सिडनीक्षयणसेतुः ओपेरागृहः च द्रष्टुं शक्येते।

२०१४-०८-०९ शनिवासरः (2014-08-09 Saturday)

Advertisements