ह्रस्वनद्यपो नुँट्॥७।१।५४॥ (Nut insertion)

ह्रस्वनद्यपो नुँट्॥७।१।५४॥ अनुवृत्तिः – आमि (७।१।५२) अङ्गस्य (६।४।१)।
भैमीव्याख्यायां नुँट् आगमः अनुनासिकेन सह अस्ति तस्मात् उपदेशेऽनुनासिक इत् (१।३।२) सूत्रेण न् एव अवशिष्यते। तथा देवानाम्।

२०१४-०८-०६ बुधवासरः (2014-08-06 Wednesday)

Advertisements