केन्बरानगरं प्रत्यागच्छम् (Returned to Canberra)

प्रातः सार्धदशवादने अहं केन्बरानगरं प्रत्यागच्छम्। दिव्यांशुः मां विमानस्थलात् गृहम् अनयत्। स्नत्वा भोजनं कृत्वा अहम् एकवादने कार्यालयम् अगच्छम्।

२०१४-०८-०५ मङ्गलवासरः (2014-08-05 Tuesday)

Advertisements