बो-युबोवर्यौ (Bo and Yubo)

अद्य अहं नुवार्कविमानस्थलात् अपागम्य लोसेन्जलिसनगरम् आगच्छम्। तत्र विमानस्थले बो-युबोवर्यौ माम् अमिलताम्। गतजनवरीमासे वयं लोसेन्जलिसनगरे वस्तूनि निधाय केन्बरानगरम् आगच्छाम। तस्मात् कानिचित् वस्तूनि बो-युबोवर्यौ विमानस्थले अनयताम्। तौ शोधकार्ये मम सहकर्मिनौ अपि स्तः तस्मात् वयं शोधकार्यस्य अपि चर्चाम् अकुर्म। रात्रौ दशवादने मया लोसेन्जलिसनगरात् सिडनीनगराय विमानं प्राप्तम्।

२०१४-०८-०३ रविवासरः (2014-08-03 Sunday)

Advertisements