आचार्येण अमिलम् (Met the Acharya)

अद्य अहम् आचार्येण सह अमिलम्। अहं सन्तोषवर्येण देवीप्रसादवर्येण आचार्येण सह भोजनम् अकरवम्। वयं ब्रुन्स्विकनगरे लेबनानीये भोजनालये अखादाम। देवीप्रसादवर्यः सन्तोषः च मम सहपाठिनौ आस्ताम्। आचार्यः सन्तोषस्य सहपाठी आसीत्। इदानीम् आचार्यः मां संस्कृतं शिक्षयति।

२०१४-०८-०२ शनिवासरः (2014-08-02 Saturday)

Advertisements