रजितवर्यः (Rajit)

अद्य सायङ्काले रजितवर्येण सह अमिलम्। सः लोसेञ्जलिसनगरतः अद्य चतुर्वादने वोशिंटनमगरम् आगच्छत्। तेन सह एकस्मिन् मेक्सिकन्-भोजनालये भोजनम् अखादम्। तेन सह भविष्याणां शोधकार्याणां चर्चाम् अकरवम्।

२०१४-०७-३० बुधवासरः (2014-07-30 Wednesday)

Advertisements