शुभाशिषवर्यः (Shubhashis)

अद्य सायङ्काले अहं शुभाशिषवर्यं तस्य परिवारं च अमिलम्। अहं तस्य गृहम् अगच्छम्। तैः मिलित्वा मां आनन्दः अन्वभवत्। शुभाशिषवर्यः १९७९-८१काले मम सहपाठी आसीत्।

२०१४-०७-२९ मङ्गलवासरः (2014-07-29 Tuesday)

Advertisements