प्रत्ययः (Belief)

प्रत्ययः इति विश्वासः अप्रत्ययः इति शङ्का।
पाणिनिव्याकरणे प्रत्ययः एका संज्ञा अस्ति तस्य अर्थं विश्वासः इति न अस्ति।
जाग्रत्संस्कारसम्भूतः प्रत्ययो विषयान्वितः।
अपि अस्य वाक्यस्य अनुवादः अस्ति With the birth of the samskaaraas and having attained the knowledge of the objectics of the senses? कृपया अनुवादं शुद्धीकरोतु।

२०१४-०७-२१ सोमवासरः (2014-07-21 Monday)

Advertisements