सवर्णम् (Savarna)

तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्॥१।१।९॥
नाऽज्झलौ॥१।१।१०॥
प्रत्येकस्मिन् अनीके (row) अधःप्रदत्ताः वर्णाः सवर्णाः सन्ति।
क् ख् ग् घ् ङ्
च् छ् ज् झ् ञ्
ट् ठ् ड् ढ् ण्
त् थ् द् ध् न्
प् फ् ब् भ् म्
अ (१८ प्रभेदाः)
इ (१८ प्रभेदाः)
उ (१८ प्रभेदाः)
ऋ (१८ प्रभेदाः )
ऌ (१२ प्रभेदाः दीर्घाभावात्)
ए (१२ प्रभेदाः ह्रस्वाभावात्)
ओ (१२ प्रभेदाः ह्रस्वाभावात्)
ऐ (१२ प्रभेदाः ह्रस्वाभावात्)
ओ (१२ प्रभेदाः ह्रस्वाभावात्)

२०१४-०७-२० रविवासरः (2014-07-20 Sunday)

Advertisements