निर्वहति (She accomplishes.)

सा विज्ञानप्रयोगं निरवहत्। सा विद्यालयकार्यं निर्वाह्य गृहं प्रत्यागच्छति।
वह् धातुः भ्वादिगणीयः अनिट् उभयपदी धातुः अस्ति।

२०१४-०७-१८ शुक्रवासरः (2014-07-18 Friday)

Advertisements