पारेषणम् ((Power) Transmission)

बलदेवानन्दसागरवर्यः लिखति – पारेषणम् इति पारम् अन्यत्र ईष्यते प्रेष्यते केनचित् माध्यमेन सन्नीयते इति पारेषणम्। ईष् भ्वादीगणीयः सेट् परस्मैपदी धातुः ईष उञ्चे॥१।७८०॥

२०१४-०७-१३ रविवासरः (2014-07-13 Sunday)