द्वे सूत्रे (Two Sutras)

अणुदित्सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः॥१।१।६८॥
तपरस्तत्कालस्य॥१।१।६९॥
इमे सूत्रे पाणिनि-अष्टाध्याय्यां स्तः। आभ्यां सूत्राभ्यां आद् गुणाः॥६।१।८४॥ इति सूत्रे आत् इति अ आ च वर्णद्वयस्य सूचकः अस्ति। तथापि अदेङ् गुण्ः॥१।१।२॥ सूत्रे अत् इति केवलः अ इति वर्णस्य सूचकः अस्ति।

२०१४-०७-१२ शनिवासरः (2014-07-12 Saturday)

Advertisements