पराजयः (Defeat)

अद्यतनस्य पादकन्दुक-विश्व-चषक-स्पर्धायां ब्राज़ीलदेशस्य पराजयः अभवत् तस्मात् अहं दुखी अस्मि। जर्मनीदेशस्य अस्मिन् संसारे अनेकाः उपलब्धयः सन्ति तस्मात् यदि ते पादकन्दुकक्रीडायां पराभवन्ति तर्हि किमपि न भवति किन्तु ब्राज़िलदेशस्य पादकन्दुकम् एकमेव प्राणः अस्ति तस्मात् ब्राज़ीलदेशः पादकन्दुके जर्मनीदेशेन पराजयं न अर्हति।

२०१४-०७-०९ बुधवासरः (2014-07-09 Wednesday)

Advertisements