त्रिंशत् (Thirty)

त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् इत्येषां सङ्ख्यावाचि-विशेषणतया प्रयुक्तानां तकारान्त-स्त्रीलिङ्गशब्दानां रूपाणि नित्यम् एकवचने एव भवन्ति। यथा त्रिंशत् वृक्षाः त्रिंशत् लताः त्रिंशत् पुष्पाणि।
रूपाणि सन्ति – त्रिंशत् त्रिंशतम् त्रिंशता त्रिंशते त्रिंशतः त्रिंशतः त्रिंशति
पृष्ठसङ्ख्या-८२ सरलसंस्कृतसरणिः – द्वितीयोऽन्तिमश्च भागः संस्कृतकार्यालयः श्रीअरविन्दाश्रमः पुदुच्चेरी।

२०१४-०७-०७ सोमवासरः (2014-07-07 Monday)