परीक्षा अथवा हास्यम् (Examination or Humour)

नरेन्द्रमोदीवर्यः अन्तरिक्षविमानस्य सफल-उपक्षेपणे स्वसम्भाषणम् आङ्ग्लभाषायाम् अददात्। विद्यालये यदा ते निबन्धलेखनं शिक्षयन्ति तदा ते कथयन्ति निबन्धे इदम् इदं भवितुम् अर्हति इदम् इदं च क्रमेण अपि भवेयुः। तत् छात्राः कण्ठस्थीकुर्वन्ति परीक्षायां कण्ठस्थः निबन्धः अपि लिखन्ति। नरेन्द्रमोदीवर्यः अपि स्वसम्भाषणां यथा परीक्षायां लिखति तथैव अददात्। अहं मन्ये नरेन्द्रवर्यः आङ्ग्लभाषां सम्यग् जानाति किन्तु सः इदं सम्भाषणम् आङ्ग्लभक्तेभ्यः हास्यरूपेण अकरोत्।
http://www.ndtv.com/video/player/news/we-ve-done-a-lot-but-yeh-dil-maange-more-pm-modi-after-pslv-launch/327909?hp

२०१४-०७-०२ बुधवासरः (2014-07-02 Wednesday)

Advertisements