बुत बिहार इति शब्दयोः उत्पत्तिः (Origin of the words – but and Bihar)

अरुणवर्यः स्वपुस्तके लिखति बुत इति शब्दः बुद्धः इति शब्दस्य विकारः अस्ति तथा बिहार इति शब्दः विहारः इति शब्दस्य विकारः अस्ति। कृपय पठतु – http://indianexpress.com/article/opinion/columns/how-history-was-made-up-at-nalanda/99/

२०१४-०६-२९ रविवासरः (2014-06-29 Sunday)

Advertisements