सदृशो मया (Like Me)

गीतायाम् १६.१५ श्लोके अस्ति कोऽन्योस्ति सदृशो मया इति। कथं मया इति शब्दे तृतीयाविभक्तिः अस्ति। कृपया अवबोधयतु।

२०१४-०६-२६ गुरुवासरः (2014-06-26 Thursday)

One thought on “सदृशो मया (Like Me)

 1. तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्॥ २।३।७२||
  इति तुल्यार्थैः शब्दैर्योगे, तृतीया विभक्तिर्भवति अन्यतरस्याम्, तृतीयाभावे, शेषे षष्ठी एव भवति|

  तुल्यो देवदत्तेन, तुल्यो देवदत्तस्य। सदृशो देवदत्तेन, सदृशो देवदत्तस्य।

  किं तु, तुला, उपमा-शब्दाभ्यां योगे तु, षष्ठ्येव|

  तुला देवदत्तस्य न अस्ति। उपमा कृष्णस्य न विद्यते। इति|

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.