कदापि न क्रुद्धा (Never Angry)

अद्य फीजीदेशनिवासिन्याः श्रीमतीकमलावर्यायाः अन्त्येष्टिक्रिया आसीत्। तस्याः कन्या पुत्रः च केनबरानगरे निवसतः। श्रीमतीकमलावर्यायाः भ्राता तस्यां सभायाम् अवदत् मया मम भगिनी कदापि क्रुद्धा न दृष्टा इति। अहम् एकमपि दिवसपर्यन्तं क्रोधं विना न स्थातुं शक्नोमि सा कथं जीवनपर्यन्तं क्रोधात् दूरम् अतिष्ठत्। धन्याः सन्ति तादृशाः जनाः।

२०१४-०६-२५ बुधवासरः (2014-06-25 Wednesday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.