उपयुक्तौ शब्दौ (Appropriate Words)

Subjective, objective इति शब्दाभ्यां संस्कृतभाषायां कौ उपयुक्तौ शब्दौ स्तः। Subjective truth, objective truth इति संदर्भे उपयुक्तौ शब्दौ ज्ञातुम् इच्छामि।

२०१४-०६-२३ सोमवासरः (2014-06-23 Monday)

Advertisements