Spirituality इति का (What is Spirituality?)

जनाः अध्यात्मम् इति spirituality इति मन्यन्ते। गीतायाम् अस्ति स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते। अध्यात्मस्य इदम् अर्थम् अहं न सम्यग् बोधामि। दीपकचोपडावर्यः लिखति अस्मिन् संसारे यत् किम् अपि भवति तत् सकारणेन एव भवति इति आस्था spirituality इति अस्ति।
अपि spirituality इति शब्दस्य का अपि अन्या सरला परिभाषा अस्ति। कृपया अवबोधयतु।

२०१४-०६-१५ रविवासरः (2014-06-15 Sunday)

Advertisements