उत्सीदति (Destroys)

उत् + सद् इति विनाशः इति अर्थे प्रयुज्यते। सद् इति धातुः भ्वादीगणीयः परस्मैपदी धातुः अस्ति। गीतायां द्वितिये अध्याये अस्ति उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् इति।

२०१४-०६-१२ गुरुवासरः (2014-06-12 Thursday)

Advertisements