श्रीध्रुवज्योतिसेनवर्यः (Shri Dhruvajyoti Sen)

श्रीध्रुवज्योतिसेनवर्यः २१-०५-२०१४दिवसे दिवं गतः। अनेकेभ्यः वर्षेभ्यः सः अस्माभिः सह संस्कृत-शिक्षणस्य आनन्दं भुक्तवान्। सः प्रायः नवतिवर्षीयः आसित्। सः आङ्ग्लमहिलया सह विवाहम् अकरोत्। सः केन्बरानगरे राष्ट्रीयपुस्तकालये कार्यम् अकरोत्। भारतीय-संस्कृतिः भारतीय-आचार-विचारः भारतीय-इतिहासः संस्कृतभाषा इति विषयानां सः बृहत्कोषः आसीत्। अहं तस्य मोक्षार्थं प्रार्थे।

२०१४-०६-०९ सोमवासरः (2014-06-09 Monday)

Advertisements