अपि रामस्य अथवा रामम् (Is it of Ram or to Ram?)

अदोलिखितयोः प्रयोगयोः कः प्रयोगः शुद्धः अस्ति।
श्यामः रामम् इव अस्ति इति अथवा श्यामः रामस्य इव अस्ति। पण्डिताः कृपया अवबोधयतु।

२०१४-०६-१० मङ्गलवासरः (2014-06-10 Tuesday)

Advertisements