स्वतन्त्रतादिवसः (Independence Day)

२०११-तमे वर्षे अस्मिन् तिथौ भारतस्य यथार्थस्वतन्त्रतान्दोलनम् आरब्धम्। अस्मिन् दिवसे २०११-तमे वर्षे बाबारामदेवः दिल्लीनगरे रामलीलास्थले भ्रष्टाचारनिर्मूलनान्दोलनम् आरब्धवान् तस्य फलम् अद्य राष्ट्रः प्रापत्। अद्य नवलोकसभायाः रचनाम् अभवत्। तस्य कार्यस्य प्रारम्भं बाबारामदेवः ४-जून-२०११ इति तिथौ अकरोत्। वयं सर्वे बाबारामदेवस्य ऋणिनः स्मः।

२०१४-०६-०४ बुधवासरः (2014-06-04 Wednesday)

Advertisements