अवन्ति-तुषारयोः सत्कारसमारोहः (Avanti & Tushar’s Reception)

मम मित्रस्य विवेकस्य पुत्रस्य तुषारस्य विवाहः अवन्तिमहाभागया सह गतशुक्रवासरे अभवत्। अद्य ताभ्यां सत्कारसमारोहः आसीत्। समारोहे अस्माकं परिवारस्य सर्वे पञ्चसदस्याः अगच्छाम। समाहोराय वयं शनिवासरे सिडनीनगरं गतवन्तः रात्रौ एकादशवादने केनबरानगरं प्रत्यागच्छाम।

२०१४-०६-०१ रविवासरः (2014-06-01 )

Advertisements