मन्त्रिमण्डलम् (Ministry)

अहं मन्ये मया नरेन्द्रमोदीवर्याय पर्याप्तं कृतम्। मया सः प्रधानमन्त्रिपदे स्थापितः। किम् अधिकम्। अहं मन्ये तेन मन्त्रिमण्डलस्य चयनं स्वयमेव कर्तव्यम्। अहं आगामिपञ्चवर्षाय विश्रामं करिष्यामि। नरेन्द्रमोदीवर्यः प्रशासनं कुर्यात्।

२०१४-०५-२७ मङ्गलवासरः (2014-05-27 Tuesday)

Advertisements