शपथविधिः (Oath Ceremony)

राष्ट्रपतिभवने सम्पत्स्यमानं शपथविधिम् अधुना अहं न पश्यामि। प्रारम्भे यदा किञ्चित् शपथविधिम् अपश्यं तदा राहुलवर्यं द्वितीये अनीकेषु (second row) उपविष्टं दृष्ट्वा भृशम् आनन्दम् अन्वभवम्। सः आनन्दः अद्यतनाय पर्याप्तः अस्ति।

२०१४-०५-२६ सोमवासरः (2014-05-26 Monday)

Advertisements