मिथ्यावादः (False Argument)

विनोदमेहतावर्याणाम् इव कॉग्रेस-चाटुकारिणः कथयन्ति सप्तति-प्रतिशत् मतदाता नरेन्द्रमोदीवर्यस्य विरुद्धः अस्ति। सः तु मिथ्यावादः। सत्यवादः अस्ति सप्तति-प्रतिशतः मतदातॄणां मनसि मोदीवर्यः द्वितीये स्थाने तिष्ठति। न तु द्वितीयं स्थानं विरोधलक्षणम्।

२०१४-०५-२१ बुधवासरः (2014-05-21 Wednesday)

Advertisements