मम कार्यम् सम्पन्नम् (My Work is Finished)

मोदीवर्यस्य विजयः सोनियामहाभागायाः पराजयः इति मम कार्यम् आसीत्। अद्य निर्वाचनस्य परिणामः प्रकाशितः तं दृष्ट्वा भवन्तः सर्वे जानन्ति मम कार्यम् सम्पन्नम्।

२०१४-०५-१६ शुक्रवासरः (2014-05-16 Friday)

Advertisements