न्यूकासलनगरम् अगच्छम् (Went to Newcastle)

मम मित्रं विनयः मुम्बईनगरात् भ्रमणाय औस्ट्रेलियादेशम् आगच्छत्। सः मया सह १९८२-८५वर्षान्तरे न्यूकासलविश्वविद्यालये विद्यावाचस्पति-पदव्यै शोधकार्यम् अकरोत्। अष्टाविंशतिवर्षात् परं सः पुनः तं विश्वविद्यालयं द्रष्टुम् ऐच्छत् तस्मात् अद्य अहं तं न्यूकासलनगरं नीतवान्। रात्रौ वयं मुकुन्दवर्यस्य गृहे सुप्तवन्तः।

२०१४-०५-०६ मङ्गलवासरः (2014-05-06 Tuesday)

Advertisements