रूपम् (Form)

दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपम् -> दृष्ट्वेदं मानुषं रूपम्।
मां संशयः अस्ति किं शुद्धम् अस्ति अपि रूपम् इति नपुंसकलिङ्गः शब्दः इति अथवा रूपम् इति  नपुंसकलिङ्गी शब्दः अस्ति।

२०१४-०५-०४ रविवासरः (2014-05-04 Sunday)

Advertisements