प्रजातान्त्रिक सामन्तवादः (Democratic Feudalism)

नेहरुवर्यादीनां कांग्रेस् नेतृृणां सर्वकारः आदितः प्रभृति प्रजातान्त्रिकसमाजवादतथ्यान् (democratic socialism) अवलंब्य चलति स्म इति प्रायः लोकानां प्रत्ययः । परन्तु अधुना एकस्मिन् नवनिबन्धे कांग्रेस् सर्वकारः प्रजातान्त्रिकसामन्तवादसर्वकार (democratic feudalism) इति स्पष्टरूपेण निन्द्यते । निबन्धकर्त्री श्रीमति तवलीनसिंहवर्या दिल्लीनगरीमुपवसति । अतः सा कांग्रेस् सर्वकारमन्तरेण सुष्ठु जानाति इति मन्ये। निबन्ध: अत्रास्ति

http://bit.ly/1ncayq6

२०१४-०४-३० बुधवासरः (2014-04-30 Wednesday)

Advertisements