रामचन्द्रवर्यस्य लेखाः (Articles by Shri Ramachandra Rao)

श्रीरामचन्द्रः इदानीम् अस्माकं मध्ये नास्ति सः प्रायः पञ्चवर्षपूर्वं दिवं गतः।विज्ञान-गणित-इत्यादि-विषये  तेन सरलसंस्कृत-भाषायां नैके लेखाः लिखिताः। तेषां लेखेषु केचिल्लेखा अस्मिन् जालपत्रे सन्ति —

http://sanskritdocuments.org/sites/sanskritforall/index.html. कृपया पठतु।

२०१४-०४-३० बुधवासरः (2014-04-30 Wednesday)

Advertisements