रोथ-हर्विट्ज़-अनुबन्धः (Routh-Hurwitz Condition)

अपि बहुवर्गीय-समीकरणस्य (polynomial equation) मूलानि काल्पनिक-क्षेत्रस्य वामभागे (roots in the complex left-half-plane) तिष्ठन्ति अथवा न तिष्ठन्ति इति प्रश्नस्य उत्तरं रोथ-हर्विट्ज़-अनुबन्धः ददाति। मया अनुबन्धः तु पुरा एव ज्ञातः किन्तु तस्य प्रमाणः (proof) न अवगतः। अद्य मया सः प्रमाणः अपि तस्य मूलरूपेण अवबुद्धः। बुद्धवा मया सन्तोषः जातः।

२०१४-०४-२९ मङ्गलवासरः (2014-04-29 Tuesday)

Advertisements