मया स्मर्तव्यम् (I Should Remember)

अतो रोरप्लुतादप्लुते॥६।१।११३॥ (उत् अति संहितायाम्) – रामोऽपि।
हशि च॥६.१.११४॥ (अतः रोः उत् संहितायाम्) – रामो गच्छति।
भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि॥८.३.१७॥ (रोः रः संहितायाम्) – बालक आगच्छति। बालका गच्छन्ति।

२०१४-०४-२८ सोमवासरः (2014-04-28 Monday)

Advertisements