मया स्मर्तव्यम् (I Should Remember)

अतो रोरप्लुतादप्लुते॥६।१।११३॥ (उत् अति संहितायाम्) – रामोऽपि।
हशि च॥६.१.११४॥ (अतः रोः उत् संहितायाम्) – रामो गच्छति।
भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि॥८.३.१७॥ (रोः रः संहितायाम्) – बालक आगच्छति। बालका गच्छन्ति।

२०१४-०४-२८ सोमवासरः (2014-04-28 Monday)

2 thoughts on “मया स्मर्तव्यम् (I Should Remember)

 1. स्मर्तव्यम् इति तव्यत् प्रत्ययान्तः प्रयोगः। न तु स्मृतव्यमिति।

  भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि॥८.३.१७॥ (रोः रः संहितायाम्) – बालक आगच्छति।

  रुसम्बन्धिनो रेफस्य अशि परे, यकारादेशः स्यात्।

  बालकय् आगच्छति –

  लोपः शाकल्यस्य (८.३.१९) विकल्पेन यकारलोपः। यकारस्य लोपे बालक आगच्छति। लोपाभावे, बालकयागच्छति।

  एवमेव यकारादेशप्रदेशेषु।

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.