अद्य समाचाराः न पठामि (Today I will not read the news)

आगामिनिर्वाचनस्य समाचारान् श्रुत्वा पठित्वा दृष्ट्वा च अहम् इदानीं परिभूतः (saturated) अस्मि। तस्मात् अद्य मम समाचार-अवकाश-दिवसः अस्ति।

२०१४-०४-२७ रविवासरः (2014-04-27 Sunday)

Advertisements