किमवयववन्तोऽपि (Parts and End?)

किमवयववन्तोऽपि इति शब्दः शिवमहिम्निस्तोत्रे षष्ठे श्लोके अस्ति। तस्य शब्दस्य सन्धिविग्रहः कः अस्ति। किम् + अवयवो + अन्तः + अपि ? यदि अयं विच्छेदः अस्ति तर्हि अवयवो इति शब्दस्य का विभक्तिः किं वचनम्? कृपया उपदिशतु।

२०१४-०४-२२ मङ्गलवासरः (2014-04-22 Tuesday)

Advertisements