सार्वधातुक-लकाराः (saarvadhaatuka tenses)

पुदुच्चेरीस्थेन श्रीअरविन्दाश्रमस्य संस्कृतकार्यालयेन प्रकाशिते सरलसंस्कृतसरण्यां द्वितीये अन्तिमे भागे २००तमे पृष्ठे सूचितं लट्-लोट्-लङ्-विधिलिङ् इति लकाराः सार्वधातुक-लकाराः सन्ति। अनेकवर्षपर्यन्तं मया इति न अवगतं कथम् एतत् कथम् अन्ये लकाराः सार्वधातुकाः न सन्ति इति। अद्य किञ्चित् अबुधम्। स्यतासी लृलुटोः।३।१।३३। च्लि लुङि।३।१।४३ लिट् च।३।४।११५। लिङाशिषि।३।४।११६। एभ्यः सूत्रेभ्यः लृट् लृङ् लुट् लुङ् लिट् आशीर्लिङ् इति लकारे शप् विकरणः न भवति।

२०१४-०४-१८ शुक्रवासरः (2014-04-18 Friday)

Advertisements