बेरीवर्यस्य त्यागपत्रम् (Barry O'Farrell Resigns)

न्यू-साउथ-वेल्स-राज्यस्य मुख्यमंत्री बेरीवर्यः ह्यः त्यागपत्रम् अददात्। किञ्चित् कालपूर्वं सः एकां मदिरा-कूपीम् उपहाररूपेण स्वीकृतवान् किन्तु तस्य सूचना सः लेखपत्रिकायां न अपूरयत्। सः कथयति मया सः उपहारः विस्मृतः इति। अस्मै स्वल्पस्खलनाय तेन पदत्यागः कृतः।  http://en.wikipedia.org/wiki/Barry_O’Farrell

२०१४-०४-१७ गुरुवासरः (2014-04-17 Thursday)

Advertisements