पठ् – लुङ् (To Read – Simple Past)

अपाठीत् अपाठिष्टाम् अपाठिषुः
अपाठीः अपाठिष्टम् अपाठिष्ट
अपाठिषम् अपाठिष्व अपाठिष्म
सा एकं पुस्तकम् अद्य अपाठीत्।
त्वं अपि किमपि अद्य अपाठीः।
अहं अनेकानि पत्राणि अद्य अपाठिषम्।

२०१४-०४-०९ बुधवासरः (2014-04-09 Wednesday)

Advertisements