केवलम् (Only)

केवलम् इति शब्दः अव्ययः अस्ति। अद्य मया केवलम् एकं पत्रं प्राप्तम्। अद्य केवलम् एका रोटिका खादिष्यामि। तत्र केवलम् एकः बालकः आसीत्।

२०१४-०४-०८ मङ्गलवासरः (2014-04-08 Tuesday)

Advertisements