चीनदेशस्य अर्थव्यवस्था (China’s Economy)

अद्य चीनदेशस्य प्रचलितायाः अर्थव्यवस्थायाः उपरि दूरदर्शने कार्यक्रमः आसीत्। ते तर्कयन्ति यतो हि चीनदेशः आढ्यस्य मार्गे तीव्रगत्या धावति तर्हि चीनदेशस्य अपचितिः अवश्यं भविष्यति। अहं तेन विचारेण सह सम्मतः नास्मि। अहं मन्ये यतो हि चीनदेशः कस्मात् अपि अन्यदेशात् ऋणं न आददाति तर्हि चीनदेशस्य अपचितिः न भविष्यति।

२०१४-०३-३१ सोमवासरः (2014-03-31 Monday)

Advertisements