रविवासरः अपि कार्याय अगच्छत् (Sunday went in work)

मया गृहे अनेकानि कार्याणि कर्तव्यानि। मया चिन्तितं अद्य करिष्यामि इति किन्तु अद्यापि कार्यालयस्य एव कार्यम् अकरवम्। सन्तोषः अस्ति मया यानि कार्यालयस्य कार्याणि पूर्वमेव कर्तव्यानि तानि अद्य कृतानि। आगामिशनिवासरे गृहकार्याणि करिष्यामि।

२०१४-०३-३० रविवासरः (2014-03-30 Sunday)

Advertisements