अभिप्रायः (Opinion)

भारतीयमतदातॄणाम् अभिप्रायः अस्ति मोदीवर्यः भारतस्य आगामिप्रधानमंत्री भविष्यति इति किन्तु अहं मन्ये राहुलवर्यः एव तस्मिन् पदे १७-मई-२०१४-तिथौ आरोहयिष्यति। जनाः तु मोदीवर्यं वाञ्छन्ति किन्तु यदा निर्वाचनं पूर्णं भविष्यति तदा निर्वाचितसदस्याः जनानां इच्छायाः तिरस्कारं कृत्वा राहुलवर्यं पदे स्थापयिष्यन्ति। तस्मात् ते पुनः भ्रष्टाचरणं कर्तुं शक्ष्यन्ति। इति मम अभिप्रायः अस्ति।

२०१४-०३-२९ शनिवासरः (2014-03-29 Saturday)

Advertisements